15:59, 23/06/2022

BHK: Công ty TNHH Ngân Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 669,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Ngân Hạnh
  - Mã chứng khoán: BHK
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 669,000 CP (tỷ lệ 16.78%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Ngọc Văn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 669,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/07/2022.

  HNX