BHN: Trích Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với đơn vị có liên quan

Xem thêm tại hsx.vn