DNSE Detail Stock BHN

HOSE: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Sản xuất bia

logo

BHN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,878 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

319 tỷ

Doanh thu

7,890 tỷ

16.61%

1,378.15

0

0.24

-109.04%

6.37%

5.14%

24.53%

1.39%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Công thương

81.79%

Carlsberg Breweries A/S

17.34%

Khác

0.87%

Tin tức & Sự kiện