BTN: Công ty BITCO thông báo về việc Chi cục thuế KV Tuy Phước-Vân Canh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại tổ chức tín dụng

BTN: Công ty BITCO thông báo về việc Chi cục thuế KV Tuy Phước-Vân Canh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại tổ chức tín dụng

.

HNX

Tài liệu đính kèm