BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

HNX