BTP: Giải trình bổ sung nguyên nhân LNST thay đổi trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022

BTP: Giải trình bổ sung nguyên nhân LNST thay đổi trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa giải trình bổ sung nguyên nhân LNST thay đổi trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm