DNSE Detail Stock BTP

HOSE: CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

Sản xuất và phân phối điện

logo

BTP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

847 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

66.72 tỷ

Doanh thu

783 tỷ

0.58%

1,103.15

0

0.64

-46.59%

5.78%

4.79%

1.53%

18.33%

20%

3.02%

4.80%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP

79.56%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

8.66%

Khác

11.78%

Tin tức & Sự kiện