08:48, 31/08/2022

BTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTS của CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX