BTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h thứ ba ngày 23/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Cấp nước Bến Thành, địa chì số 194 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
          - Nội dung họp: 1, Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
4. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023;
5. Thông qua báo cáo Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
          - Nội dung họp: 6, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2024;
8. Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hóa và giai đoạn mua bán nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
          - Nội dung họp: 9, Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
10. Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Một số nội dung khác (nếu có).

Xem thêm tại hnx.vn