BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 13.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: ü Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 20/07/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
ü Từ ngày 21/07/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX