BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước

BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước

.

HNX

Tài liệu đính kèm