BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 419,600 CP

BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 419,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần HLS
- Mã chứng khoán: BXH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 419,600 CP (tỷ lệ 13.93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thị Thanh Hữu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 419,600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 419,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/08/2023.

HNX