BXH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BXH của Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án phân chia cổ tức năm 2024;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn