C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư XD Phước Tiến

C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư XD Phước Tiến

CTCP Đầu tư XD Phước Tiến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần CIC39 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm