C32: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Bùi Thu Huyền

C32: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Bùi Thu Huyền

Bùi Thu Huyền báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần CIC39 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm