C32: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan

C32: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan

Công ty Cổ phần CIC39 thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm