CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 3,000 CP

CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 3,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Đông Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CCA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,482,840 CP (tỷ lệ 39.92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,485,840 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP39,94%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không có giao dịch khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/09/2023.

HNX