CCM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc CTCP Bất động sản Cantcimex (Công ty con) hoàn vốn góp lại cho CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

CCM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc CTCP Bất động sản Cantcimex (Công ty con) hoàn vốn góp lại cho CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

.

HNX

Tài liệu đính kèm