Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 2000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/04/2024

Ngày thực hiện: -