CH5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nhân giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty

CH5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nhân giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty

HNX

Tài liệu đính kèm