CH5: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 28. Tòa nhà 101 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

HNX