CHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

CHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm