CHP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CHP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm