CMV: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

CMV: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm