CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022

CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CK:CMV ) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm