Có thêm doanh thu nhờ quy định mới, Bến xe Miền Tây báo lãi quý 2 tăng 89%

Nhờ có thêm nguồn thu từ quy định mới cùng với lượng khách dần hồi phục, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2/2023.

Có thêm doanh thu nhờ quy định mới, Bến xe Miền Tây báo lãi quý 2 tăng 89%

Nhờ có thêm nguồn thu từ quy định mới cùng với lượng khách dần hồi phục, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2/2023.

Cụ thể, quý 2, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. WCS giải thích lý do doanh thu tăng mạnh là vì từ 01/01/2023, Công ty đã áp dụng thu tiền giá dịch vụ xe ra - vào bến theo biểu đồ xe chạy đã được cơ quan quản lý tuyến phê duyệt. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ hành khách cũng hồi phục và dần ổn định. Dù vậy, WCS đánh giá sản lượng xe và hành khách xuất bến trong quý 2 vẫn chưa bằng thời điểm trước dịch.

Doanh thu tài chính của WCS cũng ghi nhận sự tích cực với lãi tiền gửi hơn 3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Nhờ các nguồn thu đều tăng, WCS lãi sau thuế hơn 16 tỷ đồng trong quý 2/2023, tăng 89%.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của WCS. Đvt: Tỷ đồng

Cộng với kết quả quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Với mức lãi này, WCS thực hiện được hơn 71% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của WCS tại ngày 30/06/2023 hơn 255 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 218 tỷ đồng, tăng 19%.

Nợ phải trả chỉ ghi nhận 39 tỷ đồng, tăng 46%, chủ yếu là các khoản thuế phải nộp và phải trả người lao động.

Hà Lễ

FILI