DNSE Detail Stock WCS

HNX: CTCP Bến xe Miền Tây

Bến xe khách

logo

WCS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

538 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

69.87 tỷ

Doanh thu

145 tỷ

100.00%

27,947.42

0

0.26

26.39%

32.73%

28.44%

61.34%

0%

100%

8.60%

160.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

51%

America LLC

22%

CTCP Đầu tư Thái Bình

10.02%

Khác

16.98%

Tin tức & Sự kiện