CPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPI của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – số 1. đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Dự kiến 24/06/2023

HNX