09:54, 06/04/2022

CPOW2202: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CPOW2202) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE