CTB: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký Hợp đồng tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hải Dương

CTB: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký Hợp đồng tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hải Dương

.

HNX

Tài liệu đính kèm