CTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
          - Nội dung họp: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2,000 tỷ đồng;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn