CX8 (CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8) - Nghị quyết hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bỏ sung CP phát hành để tăng vốn CP sang từ nguồn vốn chủ sở hữu