D11: Phạm Văn Đan Duy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

D11: Phạm Văn Đan Duy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Đan Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: D11
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2023.

HNX