BCTC 2023 D11 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 73,96% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 81,93%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 85,88%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 58,82%.
  • Chi phí tài chính giảm 39,88%, trong đó chi phí lãi vay giảm 98,03%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 38,51%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 66 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 54,33% và chi phí quản lý giảm 19,89%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây