D2D: Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư XD Nhà ở xã hội với CTCP Sonadezi Châu Đức và CTCP XD Đồng Nai

Xem thêm tại hsx.vn