DNSE Detail Stock D2D

HOSE: CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Bất động sản dân cư

logo

D2D

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,477 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.69 tỷ

Doanh thu

194 tỷ

0.16%

683.83

0

0.68

-95.91%

2.12%

1.29%

23.15%

0%

17.12%

722.67%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

57.98%

Vietnam Property Holding (VPH)

1.72%

America LLC

1.36%

Khác

38.94%

Tin tức & Sự kiện