Đảng bộ PV GAS – điển hình thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng uỷ PV GAS là một trong ba tập thể trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn được vinh dự nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phát biểu tham luận với chủ đề: “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa”. 

 Thông qua quá trình học tập nghiêm túc, Đảng bộ PV GAS xác định rõ ràng, cùng với “phê bình” thì “tự phê bình” mà thực chất là“tự soi, tự sửa” là một trong những vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn đảng vô sản theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình, Đảng ta luôn xác định “tự phê bình và phê bình” là nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên cần tập trung thực hiện để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 


Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. “Tự soi, tự sửa”, “tự phê bình và phê bình” là một trong những giải pháp chủ yếu để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng văn bản, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị PV GAS trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đặc biệt, trong Kết luận 117-KL/ĐU ngày 22/7/2022, Đảng ủy PV GAS đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể toàn Tổng công ty thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” sâu rộng để góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng đề ra, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đơn vị trong sạch, vững mạnh. 


Từ thực tiễn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa” và kết quả đạt được, Đảng ủy PV GAS rút ra được một số bài học kinh nghiệm lớn để triển khai hành động trong thời gian tới:


Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ ý thức “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức của mình. Cấp ủy, cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò to lớn và tính cấp thiết của việc “tự soi, tự sửa”. Thực hiện “tự soi, tự sửa” một cách toàn diện, trên mọi khía cạnh, tiến hành thường xuyên “như chuyện rửa mặt hàng ngày” (lời Hồ Chủ tịch), công tâm, khách quan, thực chất; có nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị trong từng giai đoạn, với công việc cụ thể được phân công, cương vị được đảm nhiệm; tránh tự phê bình, “tự soi, tự sửa” một cách chung chung, trừu tượng mà phải dựa trên lời nói và việc làm cụ thể của mình. 


Hai là, muốn “tự soi, tự sửa” có chất lượng thì mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện tính tự giác, không chủ quan, kiêu ngạo; có kế hoạch cụ thể, biện pháp đúng đắn, quyết tâm cao; có tinh thần dũng cảm, thắng thắn, trung thực; soi đúng, sửa đúng. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đoàn thể phải làm gương trước, chân thành, khiêm tốn, “tự soi, tự sửa” để hoàn thiện mình. 


Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, của đoàn viên, hội viên trong giám sát, đánh giá kết quả “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên. Tạo lập một trường tốt, nhân ái, nhân văn; cán bộ, đảng viên chân thành, cởi mở, sẻ chia; tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý thực sự vững mạnh, đoàn kết để cán bộ, đảng viên mạnh dạn “tự soi, tự sửa”. 


Bốn là, gắn “tự soi, tự sửa”, tự phê bình với phê bình; với kỷ cương, kỷ luật; kết quả “tự soi, tự sửa” với quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ. Gắn “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên với “tự soi, tự sửa” của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, đoàn thể, của đoàn viên, hội viện để thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân và tổ chức, với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Tổng công ty.

Thực tế tại PV GAS cho thấy, thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa” thường xuyên và thực chất, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ hội tự soi mình, tự mình đánh giá, nhận xét về mình cả trong nhận thức và hành động, cả về ưu điểm và khuyết điểm; từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để tự điều chỉnh mình, ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thông qua “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên PV GAS đã nhận thức sâu sắc hơn, hành động thiết thực, hiệu quả hơn trong thực hiện trách nhiệm cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng, tránh có hiệu quả. 


Sự chuyển biến tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đã góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đoàn kết, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động; làm cơ sở đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; góp phần thúc đẩy PV GAS hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra hàng năm; góp phần xây dựng Đảng bộ liên tục là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “4 tốt”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn, xứng đáng là đơn vị chủ lực xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, từng bước góp phần hiện thực hóa Chiến lược xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp, Năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực. 

Xem thêm tại www.pvgas.com.vn