DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan và tổ chức có liên quan

Xem thêm tại hsx.vn