DNSE Detail Stock DBT

HOSE: CTCP Dược phẩm Bến Tre

Phân phối dược phẩm và tạp hóa dược

logo

DBT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

198 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

13.93 tỷ

Doanh thu

823 tỷ

9.36%

853.01

0

0.12

6.26%

5.46%

1.56%

39.10%

205.62%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thứ Triệu

19.66%

Nguyễn Khắc Hanh

7.59%

Lê Cộng Hòa

7.47%

Bùi Hồng Hạnh

7.4%

Khác

57.88%

Tin tức & Sự kiện