09:34, 07/03/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1. phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  + Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022;
  + Tờ trình về ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Báo cáo việc tăng vốn Điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

  HNX