DC1: Công bố thông tin về việc UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành CP để trả cổ tức và thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

DC1: Công bố thông tin về việc UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành CP để trả cổ tức và thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

.

HNX

Tài liệu đính kèm