DC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

DC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 10/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - Địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8. Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31.5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8. Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

HNX