DCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, dự kiến mức chi cổ tức năm 2023. lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu – khu 6. phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2023

HNX