DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu – Địa chỉ: khu 6. phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu kể từ ngày 27/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

HNX