DGT: CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với Ông Trần Việt Hà, Ông Nguyễn Trung Quân và Ông Ngô Văn Giang. Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách xây lắp đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng

DGT: CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với Ông Trần Việt Hà, Ông Nguyễn Trung Quân và Ông Ngô Văn Giang. Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách xây lắp đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng

HNX

Tài liệu đính kèm