DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Nhung thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hóa An như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm