DNSE Detail Stock DHA

HOSE: CTCP Hóa An

Khai thác đá

logo

DHA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

644 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

80.39 tỷ

Doanh thu

382 tỷ

15.75%

5,458.83

0

0.73

-4.75%

19.30%

17.76%

27.76%

0%

60%

10.21%

50.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP

25.52%

CTCP CIC39

13.52%

La Mỹ Phượng

9.38%

Vương Ngọc Tuyết

4.92%

Khác

46.66%

Tin tức & Sự kiện