DIC: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

DIC: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Tiến Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,836 CP (tỷ lệ 0.39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71,836 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100,836 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
0,39%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/09/2023.

HNX