DNSE Detail Stock DIC

UPCOM: CTCP Đầu tư và Thương mại DIC

Vật liệu xây dựng khác

logo

DIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

31.30 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.18 tỷ

Doanh thu

1,091 tỷ

8.18%

543.59

0

1.03

-114.25%

-19.65%

1.22%

9.14%

-1,099.56%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

America LLC

5.66%

Trần Ngọc Quý

5.38%

Nguyễn Đức Hải

4.6%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

2.04%

Khác

82.32%

Tin tức & Sự kiện