DIC: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất của năm 2022 được kiểm toán

DIC: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất của năm 2022 được kiểm toán

.

HNX

Tài liệu đính kèm